Neyi aramak istiyorsunuz?

×
ANASAYFA ETKİNLİK TKV. KÜLTÜR SANAT YAŞAM AYLİN GÜRSOY'LA VIP SOHBETLER AS AKADEMİ AS CLUB AS TV IN ART
KURUMSAL

YAŞAM AYNALARI KONUŞUYOR

ALİYE VANHETHOF


ARA BULUCULUK NEDİR?

6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara buluculuk Kanunu’nun 1. maddesine göre ara buluculuk “yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır. Şu kadar ki, aile içi şiddet iddiasını içeren uyuşmazlıklar ara buluculuğa elverişli değildir”.

Bu maddede, aile içi şiddet kesin ve net bir şekilde Ara buluculuk kapsamı dışına çıkartılmıştır.Aile içi şiddetin varlığına belirten en küçük bir işaret o uyuşmazlığın ara bulucu vasıtası ile çözülmesini imkansız kılar.

Ara bulucu “Ara buluculuk faaliyetini yürüten ve Bakanlıkça düzenlenen ara bulucular siciline kaydedilmiş bulunan gerçek kişiyi”, Ara buluculuk “Sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemini” ifade etmektedir. Taraflar, ara bulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konusunda serbesttirler.Gerek ara bulucuya başvururken gerekse tüm süreç boyunca eşit haklara sahiptirler. Ara bulucu, tarafları belli bir çözüme uymaları için zorlama gücüne sahip değildir;  Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin R (98) 1 sayılı Tavsiye kararında da belirtildiği üzere; ara buluculuk görüşmeleri gizlidir sonradan kullanılamaz.Ara bulucu uygun hallerde, tarafların evlilik danışmanına veya evlilik ya da aile sorunlarının çözümü için diğer danışmanlık biçimlerine başvurma imkânları hakkında taraflara bilgi vermesi doğru olacaktır.Çocukların refahı ve menfaatlerine özel bir ilgi gösterilmeli, geçmişte şiddete başvurulup başvurulmadığına veya taraflar arasında gelecekte başvurulup başvurulamayacağına ve bunun, tarafların pazarlıktaki konumları üzerinde doğurabileceği etkiler araştırılarak ve bu durumlarda ara buluculuk surecinin uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.Ara bulucu taraflara yasal konularda bilgi verebilir; ama hukuki tavsiye vermemelidir. Ara bulucu uygun hallerde, tarafları, bir avukata veya ilgili diğer bir uzmana danışma imkânları hakkında bilgilendirmelidir.


AİLE VE ARA BULUCULUK

Tarih boyunca varlığını sürdürmüş olan aile, devletin yapı taşı olan temel toplumsal kurumlardan biridir ve aile fertlerin gelişmesi için tüm koşulları sağlar. 

Anayasamız 41/2 maddesinde ailenin Türk toplumunun temeli olduğu, eşler arasında eşitliğe dayandığı belirtilmiş,  Devletin , ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulamasını sağlamak için gerekli tedbirleri alacağı öngörülmüştür.

Medeni Kanunumuzda ise,  evlenmeyle eşler arasında evlilik birliğinin kurulacağı belirtilerek, bu birliğin ne şekilde yürütüleceği toplumsal kurallara bırakılmıştır. Yine anılan Kanuna göre; eşler  bu birliği ve mutluluğu el birliğiyle sağlayacaklar; çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen gösterecekler; kural olarak birlikte yaşayacaklar, birbirine sadık kalacak ve yardımcı olacaklardır. Basit görünüyor, ama bu nasıl olacak? İşte bütün maharet burada, evlilik bir sanat. Eğer eş seçiminde gerekli özen gösterilmişse ve eşler arasında karşılıklı anlayış ve iletişimi kesmeden bir ilişki kurulmuş ise birlikteliği kanunun öngördüğü şekilde yürütmek mümkün olabilir. Nasıl bir evlilik sorusuna cevap olarak; evlilik kurumunun kutsallığına inanan ve bu kurumun  taraflara yüklediği hak ve sorumlulukların bilincinde olarak önce kendi içinde bir birey ve sonra da biz olma bilincine erişmiş, karşılıklı saygı ve sonsuz bir sevgiyle beslenen, birbirlerinin ailesi ve çevresine karşı saygılı,  kişiliklerini gerçekleştirebilecekleri,  ezen ve ezilenin olmadığı evlilikler” benim için ideal evlilik  ve bu evliliklerde yetişecek çocuklar toplumun ileri gitmesinde en önemli unsur  olmalı diye düşündüm. Ama bu hiç kolay değil.

Medeni Kanunumuzun 186. maddesi uyarınca eşler oturacakları konutu birlikte seçecekler, birliği beraberce yönetecekler, birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılacaklar ve bunları kanunun öngördüğü şekliyle uyum içerisinde ailenin  huzur ve mutluluğunun esas alarak yapacaklar.Biz olmayı becerememiş birlikteliklerde daha başlangıçta konutun seçimi, eşlerin çalışması, birliğin temsili gibi konularda uyum içerisinde olmayıp hâkimin müdahalesine gereksinim duyan evliliklerin sağlıklı ilerleyebileceğini düşünemiyorum. Bu aşamada aile danışmanlarının çok önemli rol alması gerekmektedir. 

İletişim eksikliği ve giderek iletişimin kopması eşler arasındaki sorunların doğmasına neden olan en önemli etken ve sorunların çözülmesinde ise, en büyük engel olarak görüyorum.  

Ben olamamış tarafların biz olabilmesi, ancak konuşarak ve birbirleri ile empati kurarak olabilir. İletişim eşlerin çok doğal olabilen kişisel ve cinsiyetten kaynaklanan farkları nedeniyle birbirlerini anlamaları ve bu suretle birbirlerini suçlamalarının önüne geçmektedir.

Evliliğin devam etmesinin imkansız olması, evliliğin devamında kamu yararı kalmaması durumunda barış içinde yolları ayırmanın mümkün olabilmesi için önce aile danışmanlığını, sonrasında da  6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara buluculuk Kanunu ile mevzuatımıza giren ara buluculuk yolunu önemsiyorum.Evliliğin maddi ve manevi sonuçları, nafaka gibi konuların barış içerisinde çözülmesi aile ara buluculuğunun çok önemli bir işlevi olacaktır.

Aile ara buluculuğu eşler ve diğer aile bireyleri arasındaki, tamamen yanlış anlaşılmalar ve kızgınlık nedeniyle kopmuş olan iletişimin  yeniden kurulmasını sağlamak adına çok önemlidir. Boşanma sürecinin uzamaması, bu sırada öfkenin büyümemesi iletişimin kesilmemesi ve devamlılık arz eden bir ilişkinin barış içinde sonlandırılması adına Aile Ara buluculuğu’nun etkin bir biçimde uygulanması gerektiğini düşünüyorum. .Ara buluculuk Daire Başkanlığı tarafından  aile hukukunda ara buluculuğa uygun alanlar olarak yoksulluk nafakası, nişan, maddi ve manevi tazminatlar, mal rejimi ve nafakanın artırılması gibi konular tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri alanlar olarak belirlenmiş olup bu konularda hâkim kararına gerek olmadığı açıklanmıştır. 

Burada önemli olan tarafların ara bulucuya güvenmeleri, ön yargısız tarafsız olduğuna inanmalarıdır. Aile konusunda uzman ara bulucu ile eşler birbirlerinden çekinmeden, baskı altında oldukları konusunda hiçbir endişe duymadan, sorunu barış içinde çözmek için uygun barışçıl ortamda sorunlarını görüşebilir, iki tarafında kaybetmeyeceği sağlıklı bir çözüme varabilirler. Aile konusunda uzman olan aile ara bulucusunun tarafsız yardımları ile sağlanan iletişim ortamında görünen sorunların altında yatan gerçek sorunlar, iletişimi ortadan kaldıran çoğunlukla da kişilerinin gereksiz egolarından kaynaklanan tüm unsurlar masaya yatırılarak herkes için en ideal çözümün kişilerin kendileri tarafından bulmaları sağlanabilecektir.

Sonuç olarak boşanmanın mali sonuçları ile ilgili konuların ara buluculukla çözülmesi ile dünden gelen kırgınlık ve kızgınlıkların bugünden çözülerek yarına taşınması engellenebilir, böylece birbirine bağlı ve sürekli olan aile ilişkilerinde kalıcı bir barış ortamının gelişmesi sağlanabilir. Normal bir boşanma davasının sonunda kaybeden taraf öfke ve kızgınlık ve kırgınlık duygusu yaşarken çözüme etkin bir biçimde katılmış ve çözümü kendi istek ve arzuları doğrultusunda yaratmış olan taraf özellikle ileriye doğru çözümü gerektiren ve çocuk varsa neredeyse ölünceye kadar sürecek olan ilişkide hem bugün hem de yarın için çözümün verdiği huzuru yaşayacaktır.


SOSYAL MEDYA